Становище за бюджет на Община Русе за 2020 г.Ние, „Демократична България – обединение“, считаме, че изготвянето на общинския бюджет трябва да се основава на следните принципи:

  1. Целесъобразност и стратегическо планиране – бюджетът следва да е инструмент за осъществяване на стратегическите цели за развитието на общината. По-конкретно, въвеждане на елементи от програмното бюджетиране при всички дейности – делегирани и местни, при което нуждата от средства произлиза от целите на програмите.
  2. Бюджетна оптимизация - при изготвянето на бюджети на нулева база, с участието на оперативните ръководители, решаващ е приносът на всеки разход.
  3. Ефективност на разходите, ефикасност на дейността - въвеждане на ясни финансови и оперативни показатели, които да измерват ефективността на разходите.
  4. Детайлност и съпоставимост като гаранция за прозрачност и публичност - публикуваната информация за бюджета трябва да е съпоставима с тази за неговия отчет, за да може да се придобие вярна представа за изпълнението.
  5. Устойчивост и балансираност – планирането трябва да се прави с оглед устойчивост на общинските финанси. Те са важен елемент от стратегията за растеж и подобряване на качеството на живот на жителите на общината.

Оценката на Демократична България - обединение е, че в представения бюджет не са спазени в задоволителна степен посочените по-горе принципи и не се вижда ясно управленската програма на г-н Кмета и управляващото мнозинство. Отчитаме, че в голяма степен този бюджет е оформен и повлиян от предходните кмет и мнозинство на Общинския съвет. Ние сме готови да го подкрепим, при условие, че след приемането му, в Общината и Общинския съвет ще започне работа по подготовката на бюджет 2021, в който се виждат ясно споменатите по-горе принципи, вградена е програмата, която изпълняват настоящия кмет и мнозинство, както и в максимална възможна степен е вградена програмата на Демократична България - обединение.

Демократична България – обединение, след запознаване с програмата на управляващото мнозинство за този мандат и в изпълнение на своята програма, счита като приоритети на бюджет 2020 и настоящия мандат следните дейности:

1. Справяне с проблема за подобряването на качеството на въздуха и създаване на чиста околна среда, в това число:

1.1. Изграждане на комплексна информационна система, включваща централни сървъри и покриваща цялата територия на общината мрежа от датчици за откриване в реално време на всички източници на замърсяване на въздуха;
1.2. Разработване на специализиран софтуер, който в реално време, съгласно с Европейската директива за „Отворени данни“ публикува в интернет резултатите от комплексната информационна система, анализите на тези данни и идентифицираните юридически или физически лица, източници на замърсяване;
1.3. Информационна кампания, насочена към жителите относно последиците от горене на непозволени материали и отопление с твърдо гориво;
1.4. Изграждане и оборудване на постоянен пункт на територията на община Русе за предаване на опасни отпадъци от домакинствата, както и да се проведе информационна кампания за опасните отпадъци сред гражданите

2. Подобряване на местната бизнес и инвестиционна среда, в това число:

2.1. Разработване на комплексна програма „Русенска софтуерна долина“ за привличане на високотехнологични и IT компании с висока добавена стойност на продуктите и услугите, включваща и съпътстващи програми за подкрепа на стартъпи, млади предприемачи, подкрепа на малките и средни предприятия и широк спектър на подкрепящи основната програма стопански дейности;
2.2. Разработване на програма за подкрепа на социалното предприемачество съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика;

3. Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите, в това число:

3.1. Поетапно изпълнение на стратегията за реализация на електронното управление на Общината, съгласно заложените в стратегията пътна карта и график;
3.2. Пълно дигитализиране на общинските регистри (в частност регистър на общинската собственост, регистър на отдаването и разпореждането с общинска собственост, регистър на ПУП, строителни разрешения, разрешения за пускане в експлоатация и др.) съгласно пътната карта и графика на стратегията за реализация на електронното управление на Общината;
3.3. Създаване на уеб и мобилно приложение за сигнализиране на проблеми от страна на граждани и ответна връзка от Общината със срок и потвърждение за изпълнение на корекция по зададените проблеми.

4. Максимално привличане на Европейски средства през програмен период 2014-2020г.

4.1. Свързване на всеки от проектите с планa и стратегията за развитие на града. Въвеждане на количествени показатели за измерването на ефекта от всяка от инвестициите. Въвеждане на вариантност при разработването на проектите – както на етап технически разработки, така и на етап финансова ефективност.
4.2. Създаване на координационен и информационен център „Екология“ за организиране на обучения, семинари, подготовка на нови екологични проекти и търсене на нови източници за финансиране на дейностите по опазване на околната среда.


Демократична България – обединение счита, че споменатите по-горе приоритети и дейности трябва в максимална възможна степен да залегнат в бюджет 2020 и в пълен обем да се включат в бюджети 2021, 2022, 2023.

Ние считаме също, че в бюджет 2020 е задължително да се включат следните подготвящи изпълнение на приоритетите дейности:

  1. Текущо почистване и дезинфекция на всички детски площадки и съоръженията им, в това число и пясъчниците чрез осигуряване покривала за тях.
  2. Финансиране на проект за иновация „Организиране на обучение по роботика и приложно програмиране за ученици III-VII клас от основни училища в гр. Русе“.
  3. Предприемане на мерки за преструктуриране на мрежата от училища за ограничаването на непълните и слети паралелки, вместо дофинансирането им.
  4. Финансиране на дейности касаещи Дружеството на русенските художници – монтиране на климатик в малката изложбена зала на ул. „Борисова“ 6.

В заключение Демократична България обединение ще подкрепи бюджет 2020 при поемане на ангажимент от страна на управляващото мнозинство за изпълнение в рамките на мандата на направените тук предложения.


10.02.2020 г.
гр. Русе

Популярни публикации от този блог

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Кандидати за Общински съветници в Русе от "ПП-ДБ" на Местните избори 2023

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе

Рена Стефанова за кмет на Русе - Местни избори 2023

Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Продължаваме промяната - Демократична България поднесоха венец пред Паметника на свободата в Русе