Публикации

Предложения на Митко Кунчев за Арена Русе

Изображение
Снимка Tiia Monto, собствена творба, CC BY-SA 4.0, Link Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД се проведе на 16.09.2020г. от 13.00 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1. Във връзка с постъпила покана с вх. № 30-8918-5/12.08.2020г. от Съвета на директорите за участие в събранието бяха поканени избраните за представители, с Решение  № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2020 г., общински съветници: Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев. Всички материали по седемте точки от дневния ред бяха представени в канцеларията на общинския съвет.
Съгласно решение на общинския съвет от 10.09.2020 г. представителите на Община Русе бяха задължени да гласуват „ЗА“ по точки 5. и 6. от дневния ред на събранието. По пета точка беше освободен от качеството му на член на съвета на директорите Спасимир Димитров, а по шеста точка, за нов член на съвета на директорите на дружеството беше избран Борислав Рачев. На събранието присъстваха  Биляна Киров…

Незаконни сметища и нерегламентиран внос на отпадъци в Русе

Изображение
Уважаеми г-н Милков,
В хода на прокурорски проверки в България, са установени близо 2000 незаконни сметища. На обществеността е известно за нерегламентирания внос на отпадъци от други страни и тяхното депониране на терени, без съответното предназначение. Прокуратурата предлага на МОСВ да засили контрола по отношение премахването на незаконните сметища, а също така и санкциите.
Нашите въпроси към Вас са:
1.Установени ли са на територията на Русенска община незаконни сметища, какъв брой и какво е предприето по отношение на тяхното премахване?
2.Какви мерки са взети за предотвратяване на нови такива?
3.Установено ли е от компетентните органи, наличие на терени с депонирани отпадъци от други страни, за каквито имаше сигнали в някои медии?
С уважение:
Митко Кунчев
Д-р Теодора Константинова
Деана Тонева

Създаване на STEM среда в русенски училища

Изображение
Уважаеми г-н Милков,
С решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет бяха одобрени 21 национални програми. Една от най – атрактивните е националната програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Тя цели да създаде училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци. Въпреки че специалистите предлагат различни прогнози за професиите на бъдещето, за всички е ясно, че технологичната сфера, природните науки, инженерните науки и математиката са пряко свързани с новопоявяващи се професии. Общият бюджет на програмата е 20 000 000 лева. Ще бъдат финансирани 50 големи проекта с до 300 000 лева и много малки с до 50 000 лева.

Господин кмет, участието на русенски училища в тази програма би подпомогнало в голяма степен постигането на целите на Вашето управление в приоритет образование, култура и изкуства. Ако три русенски училища спечелят големи проекти, то в образованието на общината ще бъ…

Честит празник, русенци. Бъдете свободни!

Изображение
Съвременната история на град Русе започва на 20 февруари 1878г. За кратко време той се утвърждава като водещ български стопански и културен център и най-голям град в Княжеството. Упоритият труд, предприемаческото мислене и непримиримият дух на нашите предшественици поставят основите на едно модерно и прогресивно общество от свободни хора.

Благодарение на тях днес с гордост наричаме Русе Малката Виена и Градът на първите неща. Наша отговорност е да помним делата на онези смели и упорити хора, да се учим от тях и да продължим работата им. Защото историята “не е панихида на миналото, а камбана за будене на днешните съвести” (Стефан Цанев, Български хроники). 

Нека бъдем обединени в делата си, непримирими пред неправдите и смели в мечтите си. Да работим всеки ден за развитието на обществото, града и себе си. Защото свободата не е дар, тя е ценност и трябва да се отстоява с упорство и воля.

Честит празник, русенци. Бъдете свободни.

Становище за бюджет на Община Русе за 2020 г.

Изображение
Ние, „Демократична България – обединение“, считаме, че изготвянето на общинския бюджет трябва да се основава на следните принципи:Целесъобразност и стратегическо планиране – бюджетът следва да е инструмент за осъществяване на стратегическите цели за развитието на общината. По-конкретно, въвеждане на елементи от програмното бюджетиране при всички дейности – делегирани и местни, при което нуждата от средства произлиза от целите на програмите.Бюджетна оптимизация - при изготвянето на бюджети на нулева база, с участието на оперативните ръководители, решаващ е приносът на всеки разход.Ефективност на разходите, ефикасност на дейността - въвеждане на ясни финансови и оперативни показатели, които да измерват ефективността на разходите. Детайлност и съпоставимост като гаранция за прозрачност и публичност - публикуваната информация за бюджета трябва да е съпоставима с тази за неговия отчет, за да може да се придобие вярна представа за изпълнението.Устойчивост и балансираност – планирането трябв…

Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе

Изображение
Публикуваме част от предложението до кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков,

Създаването на постоянна комисия по образование, наука и иновации на общинския съвет в Русе, показва стремежа на представителите на русенската общност да развиват и модернизират образованието в общината не само на думи, а и на дела. В тази връзка, моля, да разгледате приложения проект за иновация: „Организиране на обучение по роботика и приложно програмиране за ученици III – VII клас от основни училища в Русе“ и да го включите за финансиране в бюджета за 2020 година.

Проект за иновацияЦели:
Да се повиши интересът към учебния процес;Да се овладяват теоретични знания и да се формират практически умения свързани с логическо мислене и творчество; начини за получаване, обработване, съхраняване и представяне на информация с помощта на дигитални устройства; управляване на  роботизирани устройства, компоненти на микроконтролер и др;…

Изграждане на нов Скейт парк в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата общински съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков, 

Поради големия интерес от страна на феновете на скейтборда по отношение на изграждането на нов Скейт парк в Русе, отправяме следните въпроси към Вас:

1. Предвиден ли е и къде терен за изграждане на Скейт парк в Русе?

2. Кога се предвижда изграждането на нов скейт парк във вариант близък до тези в Добрич, Бургас, Самоков, за да се създадат условия за развитие на начинаещите и достатъчно варианти за по-напредналите?

3. Ако до лятото на 2020 г. не е предвидено и възможно да се случи изграждането на нов скейт парк, предвиждате ли смяна на елементите в съществуващия с такива от шлайфан бетон, каквито са в другите градове, тъй като използваните сега създават опасност за здравето на спортуващите- наранявания и травми?  При положение, че предстои този вариант, разчитаме, че ще бъдат предвидени необходимите средства в Бюджета на Община Русе, който…

Премахване на двусменното обучение в Русе

Изображение
Публикуваме питане към кмета на Русе г-н Милков, подписано от тримата съветници на Демократична България - Русе

Уважаеми господин Милков, 

На 13.10.2015 г в ДВ, бр. 79 беше публикуван Закон за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 01.08.2016 г. Една от амбициозните му цели беше премахване на двусменното обучение в държавните и общински училища /няма частни училища на две смени/.

Експертите са категорични, че децата от училищата на две смени имат по-малка продължителност на часовете, което понякога създава трудности при усвояването на материала, по-кратки междучасия и ограничен достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците им от едносменните. Освен че ще ги постави при равни условия, ученето само до обед има редица предимства както за децата, така и за родителите. Например възможността учебният ден да започне по-късно, което е от голямо значение и за пътуващите ученици. Часовете ще имат еднаква продължителност, след края им децата няма да се приб…

Излъчване на живо на заседанията на общински съвет в Русе

Изображение
Гледайте на живо заседанието на общинския съвет на Община Русе на следните дати: 16.12.2019 г., 23.01.2020 г, 10.02.2020 г., 19.03.2020 г от 9:00 ч.


Общински съвет на Русе за периода 2019-2023 г.

Изображение
В Общинския съвет на Русе за периода 2019-2023 г. ще има представители на 10 политически формации. ГЕРБ има 15 съветници, МК "БСП за България" е с 14, МК "ВМРО - Българско национално движение(НФСБ)" е с осем, МК "Съюз на демократичните сили (СДС, ДБГ, ССД, БНД и Движение 21)" - четирима, "Демократична България-Обединение(ДА България, ДСБ, Зелено движение)" - трима. Партия "Атака" и ДПС имат по двама, а с по един представител са МК "Движение ЗАЕДНО за промяна (БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР)", Българска социалдемократическа партия и партия "Възраждане".

Представителите на "Демократична България" са д-р Теодора Константинова, Деана Тонева и Митко Кунчев.

Конструктивна работа в Общинския съвет на Русе

Изображение
Гледайте част от пресконференцията на тримата представители от "Демократична България" в Общинския съвет на Русе.

Ще се внесат конкретни предложения за промени в правилника за работа на Общинския съвет, сред които заседанията на постоянните комисии към местния парламент да се излъчват отново по телевизията.

Спечелилият най-много преференции на местния вот Митко Кунчев ще постави на вниманието на новия Общински съвет проблемите в образованието. Според него един от основните въпроси е свързан с качеството на професионалното обучение.

Кандидати за общински съветници на "Демократична България"

Изображение
Представяме ви кандидатите за общински съветници на "Демократична България".
Ние - коалицията между “Движение ДА България”, “Демократи за силна България” и “Зелено движение”, работим най-сетне в Русе да се случи истинска положителна промяна, а не подмяна!

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе

Изображение
Представяме ви доц. д-р Иван Станев (преференция 107), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 
Преди четири години на общинските избори в Русе Вашите гласове (217 преференции за мен от 5004 гласа за Реформаторски блок) ме придвижиха от 17 място в листата на кандидатите на коалицията на 4 място в групата на избраните шест общински съветници от Реформаторския блок.


Днес представям отчета си за извършеното през периода 2013 – 2019г.

Списък с някои по-важни мои резултати 1.Списък с пуснати в експлоатация 140 електронни административни услуги в Община Русе

2.Стратегия за електронно управление на община Русе

3.Технологията KBASE използвана в Стратегията за електронно управление на Община Русе

4.Русенска софтуерна долина – представяне на проекта

5.Наредба за опазване на околната среда - Община Русе

6.Споразумение за сътрудничество …

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Изображение
Представяме ви Михаил Михов (преференция 111), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 

Моята кауза е Природата и човека в нея. Човекът в Природата за съжаление отдавна не е нейн жител. Той е само един турист... и то от време на време.  
Кой е Михаил МиховЗавършил съм АГ "Гео Милев" в Русе и Международен Туризъм в УНСС в София. Имам стаж в туризма 18 години. Водя англо- и немскоговорящи туристи във всички краища на България и често извън нея. 

Живях 13 години в столицата и през 2013 съзнателно и умишлено дойдох в Русе. Оттогава съм посветил голяма част от работата си на развитието на Дунавския регион като една дива, но все пак новоизгряваща туристическа дестинация. Съавтор съм в три туристически пътеводителя. 

Участвал съм в кампании и съм организирал протести срещу презастрояването на морето и планините, а също така и…

Митко Кунчев - дългогодишен директор на МГ „Баба Тонка“, Русе

Изображение
Представяме ви Митко Кунчев (преференция 106), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 

Митко Кунчев е дългогодишен директор на МГ „Баба Тонка“, Русе. 

Развитието на образованието в Русе Развитието на средното образование е изключителен приоритет на местната власт.
Жителите на всяка община трябва да могат да влияят на развитието на образованието, защото се отнася до техните деца и внуци.


Обучението на ученици от 1. до 12. клас в едно училище, на две смени, в 2019 година е сигурно доказателство за отказа на държавата да реформира образованието чрез сериозни инвестиции. Няма никаква педагогическа, организационно-методическа, образователна или друга подобна причина, която да оправдава съществуването на този вид училища в Русе в 2019 г.

За да работи добре едно училище трябва да има нормални условия за ученици и учители. Това …

Анализ на замърсяването на въздуха в Русе

Изображение
В проведената кампания за анализ на въздуха в Русе от “Демократична България”, студенти в Русенски университет и екоактивисти се включиха стотици граждани. В периода 3 до 22 октомври са получени 45 сигнала за замърсяване на въздуха в нашата платформа; в социалните мрежи бяха публикувани десетки снимки и видеоклипове, показващи състоянието на въздуха и потенциалните замърсители. Следва анализ на замърсяването на въздуха. Взети са предвид сигналите, посоката на вятъра и снимковите материали.  За информация за вятъра се използват данни от ICON, DWD на 100 м височина от земята. Най-долу в документа са източниците.

Започваме с добрата новина, че в районите на Дружба и Чародейка има най-малко сигнали за неприятни миризми и пушек. Заради височината на тези квартали, там въздуха е най-чист.

Лошата новина, че е по-голямата част от града е системно замърсявана. В горепосочения период имаше 5 по-големи вълни от сигнали.

Миризми на мастило и бои

В западната и централната част на града се усеща ми…

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

Изображение
Представяме ви д-р Ростислав Кандиларов (преференция 108), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 


Кой е д-р Ростислав Кандиларов Роден съм и отраснал в Русе.

След дълъг период на обучение и работа в София и Германия, реших да се върна в красивия си роден град през 2010 г., за да създам семейство и за да съм близо до близките си.

Бях един от само 3-мата подаващи официални сигнали за замърсяване на въздуха и след обгазявани през 2013 г. съосновах Facebook групата "За чист въздух в Русе". Оттогава стимулирам все повече хора да изпълняват гражданския си дълг - да сигнализират за замърсявания и да търся от институциите отговори и действия според техните компетентности и законови задължения.

От 2011 г. до сега съм координатор на сдружение Вело-Русе, като вярвам в алтернативните и по-чисти форми за придвижване в града.…

Дискусия за Детските Площадки в Русе - Вторник, 22 октомври в 17:30 ч до 18:30 ч.

Изображение
Дискусия за Детските Площадки в Русе Вторник, 22 октомври в 17:30 ч до 18:30 ч.
Среща на детската площадка пред бившето Виенско колело в Младежки Парк

Ще чуем вашето мнение, заедно ще изберем как да изглеждат новите детски площадки на Русе и как да се поддържат старите.

Водещ ще е Йоана Терзиева, която е градски активист, майка на 2 деца, посещава от 5 години детските площадки и ще ви разкаже какво мисли за детските площадки в Русе: Поддръжка на площадките; нови съоръжения по квартали, съобразени с живущите в района и възрастта на децата; използване на еко материали; видеонаблюдение като превенция срещу вандализъм; бъдещето на пясъчниците и др.

Какво мислим за детските площадки в Русе
1. Изграждане на нови и редовно поддържане на съществуващите детски площадки във всички квартали на града - както за малки деца, така и за по-големи младежи. Проектът на всяка детска площадка ще е съобразен с живущите в района, като за целта ще се проведат дискусии на място. 

2. Използване на естеств…

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Изображение
Представяме ви Йоана Терзиева (преференция 110), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 


Нейните приоритети- социалната политика
- грижата за хората, семействата и децата
- дейности за младежи
- превенция на младежката престъпност и хулиганство

Коя е Йоана Терзиева Родена съм през 1981 г. в Русе. Отраснах в ж.к. Дружба 3. Аз съм едно от многото русенски деца, които се сдобихме с доживотна астма през 80-те години.

Завършила съм Софийски университет, степен магистър, специалност социална педагогика. Учила съм и продължавам да уча социална работа, психотерапия и психоанализа в България и чужбина.

От 2004-та година насам работя с различни неправителствени организации в Русе, България и Европа. Тук, в Русе, реализирах множество социални проекти чрез които подкрепях деца и семейства, жени и мъже. Реализирала съм множество социални и зас…

Ефективно пръскане против комари в Русе

Изображение
1. Пръскането против комари да се извършва от специалисти/специализирани фирми, притежаващи необходимите по закон документи.

2. Приоритетно и профилактично третиране на местата, където комарите са развъждат (техните ларви).

3. Пръскане в малките часове на деня през седмицата, а не в уикендите от 20 до 24 ч., когато хората са навън и вечерят по заведенията.

Част от предложенията ни за по-добър град.

„Демократична България" - № 66 в бюлетината

Виктор Стоянов - Екоактивист, Велосипедист и Кръводарител - с номер 66 и преференция 114

Изображение
Представяме ви Виктор Стоянов (преференция 114), кандидат за общински съветник на "Демократична България" - номер 66 в бюлетината. "Демократична България" насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници.


Кой е Виктор Стоянов?
Роден съм в Русе, модел ’83.

Надграждан съм в Карлово и София.

Биосът ми е разработен в АГ “Гео Милев” - Русе (английски и немски) и СУ “Св.Климент Охридски”, еволюция бакалавър История и география и магистратура Културна и политическа география (бета версия).

През 2005г. започнах да тествам продукта САЩ и от тогава насам продължавам епизодично да се връщам към него през лятото.

В резултат си свалих приложението воден спасител - монтьор - управител - техник,

През 2013г. дойде времето на ПП “Зелените”, днес ПП “Зелено движение” и БЧК - обучителни програми и тестове довели до множество събития.

От малък велосипеда е моят начин за придвижване и впоследствие това се превърна в кауза. 

Може да съм Ви познат от борбата за правот…

Как да превърнем Русе в екологично чист град

Изображение
На първо място сме поставили борбата с мръсния въздух, като имаме план за действие, който можем да стартираме още до началото на декември 2019 година, включващ видеонаблюдение на предприятията-замърсители, изграждане на мрежа от датчици в целия град, интегрирана в on-line платформа за изпращане на сигнали от русенци, които ще се показват върху карта на града (вече сме я разработили), до която всеки гражданин ще има достъп 24 часа в денонощието. Данните ще се анализират и ще се реагира незабавно при всеки конкретен случай.

Продължаваме с темата екология и чистотата:
• на мястото на отсечените дървета в града ще засадим нови;
контейнерите ще поставим под земята или в специални помещения;
• ще създадем общинско предприятие, което да се грижи за сметопочистването и сметоизвозването - така ще спестим на данъкоплатеца милиони левове всяка година;
чистенето на улиците ще става с машини, а не само на ръка.

С всички тези наши действия ще изградим една здравословна жизнена среда з…

Мерки против катастрофите по пътя Русе-Бяла

Изображение
Преди да се направи магистрала, за която ще са необходим години, трябва да се подобри настоящия път Русе-Бяла. Вижте нашите предложения на подобряване на транспорта в Русе През 2018 подадохме нашите предложения в община Русе, но не се направи много в посоката, която пожелахме.
Следват снимките на 27 места и участъци с необходими спешни мерки. Описанието следва посоката от Русе към Бяла.