Предложения на Митко Кунчев за Арена Русе

Снимка Tiia Monto, собствена творба, CC BY-SA 4.0, Link

Общото събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД се проведе на 16.09.2020г. от 13.00 часа в град Русе, бул. „Липник“ № 1. Във връзка с постъпила покана с вх. № 30-8918-5/12.08.2020г. от Съвета на директорите за участие в събранието бяха поканени избраните за представители, с Решение  № 8, прието с Протокол № 2/05.12.2020 г., общински съветници: Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Орлин Дяков, Митко Кунчев, Елеонора Николова, Дилян Саманджиев. Всички материали по седемте точки от дневния ред бяха представени в канцеларията на общинския съвет.


Съгласно решение на общинския съвет от 10.09.2020 г. представителите на Община Русе бяха задължени да гласуват „ЗА“ по точки 5. и 6. от дневния ред на събранието. По пета точка беше освободен от качеството му на член на съвета на директорите Спасимир Димитров, а по шеста точка, за нов член на съвета на директорите на дружеството беше избран Борислав Рачев. На събранието присъстваха  Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян, Митко Кунчев и Дилян Саманджиев, а отсъстваха Орлин Дяков и Елеонора Николова. Присъства и представителя на Национална спортна база ЕАД, която има 18 588 309 поименни налични акции с право на глас /51% от капитала/. Община Русе има 17 859 356 поименни налични акции с право на глас /49% от капитала/. В събранието участва и изпълнителния директор – Любомир Христов. По останалите точки от дневния ред беше приет годишния финансов отчет с одиторски доклад за 2019 година и ръководството беше освободено от отговорност. Независимият одиторски доклад беше изготвен от Огняна Йорданова – „Сметка БГ“ ЕООД.   


След проведеното заседание, в разговор с изпълнителния директор, беше уговорена среща на общинските съветници с ръководството на залата с цел запознаване с проблемите и обсъждане на бъдещата дейност. Срещата се състоя на 24.09.2020 г. от 14.00 часа. На поканата се отзоваха общинските съветници Биляна Кирова, Бедрос Пехливанян и Митко Кунчев. Те разгледаха залата и подробно се запознаха с прекрасните възможности, които тя предлага за различни дейности. След това беше обсъдено предложението на изпълнителния директор до кмета Пенчо Милков от 05.12.2019 г. за дейности, които общината може да организира в нея.


От наличните материали, проведените разговори и огледа на сградата може да се направят следните констатации:
- Управата на залата е работила добре през 2019 г. и е налице отличен финансов резултат;
- Във връзка с извънредната обстановка във финансово отношение 2020 година ще бъде много трудна;
- Разработен е добър план за развитие на ОЗК Арена Русе за сезон 2019/2020, който е представен на кмета Пенчо Милков;
- Предприети са мерки за обособяване на помещения, които лесно да могат да се използват от различни групи;
- Отделни компоненти на климатичната инсталация са повредени и тя не може да работи с пълен капацитет;
- В непосредствена близост да залата има изоставен строеж, който не е ограден и достъпът до него е свободен. Съществува опасност за живота на деца, които влизат там за да играят. 

С оглед развитието на ОЗК Арена Русе, една от най-добрите многофункционални зали в страната, като важен център на спортния и културния живот в северна България предлагам на Общинския съвет и на Кмета на Община Русе:
- Да подкрепят организирането на различни дейности от плана за развитие на залата;
- Да излъчат експертна група, която да установи състоянието на климитичната инсталация и причините за лошото й състояние;
- Да се вземат незабавни мерки за обезопасяване на изоставения строеж до залата.

Изготвил:
Митко Кунчев, общински съветник от "Демократична България" ("Да, България")

30 септември 2020 г.


Популярни публикации от този блог

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Иван Белчев е русенец, граждански и екоактивист. Но какво се крие зад тези три определения?

Адвокат Рена Стефанова - кандидат за кмет на Русе от „Продължаваме Промяната - Демократична България“

ПП-ДБ Русе - Кандидати за народни представители - Избори 9 юни 2024

Кандидатите на Демократична България в Русе - Избори 11 юли 2021

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Кампанията на ПП-ДБ започна с пълна зала в Русе

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

Парламентарни избори 2021: Кандидатите за народни представители на "Демократична България" в МИР 19, Русе

Бюлент Хасанов кандидат за кмет на Сливо Поле от ПП-ДБ представи управленската си програма и решения