Предложение от Демократична България за подобряване на Общия устройствен план на Община Русе 

След подробен анализ на пакета материали, свързани с приемането на Общия устройствен план (ОУП) на Община Русе (КЛ273) считаме, че този план следва да осигури в бъдещите 10 години по-благоприятни условия за социално и пространствено развитие на общината, свързани с подобряване средата за живот, съхраняване и поддържане на местната културна идентичност, развитие на зелената система и крайбрежната зона. Приоритетни позиции трябва да заемат въпросите за производствените и земеделски дейности, реализирани чрез създаване на условия за интензивен растеж, постигнат чрез прилагане на съвременни екологични и високоефективни технологии.

Убедени сме, че за обществото е от изключителна важност планът да бъде приет и утвърден в рамките на календарната 2020г. с цел осигуряване на пълноценното участие на Община Русе в Европейските и републикански инвестиционни програми, чието стартиране предстои в началото на 2021г.

В същото време считаме че този план може да бъде доработен и подобрен, като се отстранят някои негови недостатъци, по-важни от които са:

Структурни недостатъци

 • Отсъствието на заложена в плана стратегия за трайно решаване на екологичните проблеми на Русе чрез инструментите на ОУП, предвиждащи преориентация на общината в посока стимулиране на производства, които да бъдат дислоцирани във „Високотехнологична производствена зона”.
 • Липсата на устройствени аргументи и критерии при определяне статута на заложените в плана производствени зони (Пп и Пч), както и на отделни УПИ, особено при промяната им от Пп в Пч, и обратно.
 • Отсъствието на Високотехнологична производствена зона, където да се изградят предприятия с високотехнологични производства, лаборатории, комплекси и сгради за учебна и научно-експериментална иновационна дейност. Как, след като няма подобна зона, ще поканим чужд инвеститор от високотехнологичния бранш в Русе? Бъдещето е на технологиите, а в Русе не е заделена нито една зона за това.
 • Отсъствието на гора, която да отделя производствените от жилищните зони. Такива гори трябва да се появят около ТЕЦ-Русе, Индустриален парк Русе, Зона Тегра, Западна и Източна Промишлена Зона. Гората е естествен филтър за прочистване на въздуха. Русе трябва да е заобиколен с гори.

Технически недостатъци

 • Липсата на аргументи при определяне на границите на Предимно производствената (Пп) зона, разположена в границите на Дунавската индустриална зона „Тегра“.
 • Липсата на аргументи за въвеждането на Пч зона в границите на Дунавската индустриална зона „Тегра“.
 • Липса на обяснение по промяната от Пч (по ОГП от 2008г.) в Пп (по новия ОУП) на участъка от Западната промишлена зона между бул. ”3 март” и р. Лом, включващ химическото предприятие „Оргахим”, при положение че „Наредба №7” за правила и нормативи за устройство на видовете територии и устройствени зони е в сила още от 2003 год. и ОГП очевидно е отчел вредностите по чл.25, ал.1,т.1 от тази наредба.
 • Липса на аргументация по запазване в настоящия ОУП на заложения в ОГП от 2008г. статут на Предимно производствена (Пп) зона на Индустриалния парк, в който е разположено известното с непрекъснати еко-скандали предприятие „Монтюпе”, включващо в състава си леярна в противоречие с горепосочената Наредба №7

Проблеми на Общия устройствен план

В хода на проведените обсъждания за приемане на ОУП констатирахме и следните проблеми:

 • Нито авторският колектив, нито ръководството на общината (при многократно зададени въпроси) предложиха обяснение на факта, как 11 предприятия със статут Пч (Чисто производствена зона) , са реализирани на база одобрени подробни устройствени планове (ПУП-ове), в Индустриална зона „Тегра”, дефинирана по ОГП 2008 като Пп (Предимно производствена зона).
 • От многократно давани експертни обяснения на представители на РИОСВ и на Община Русе става ясно, че общината не разполага нито с достатъчен административен капацитет, нито с необходимото техническо оборудване за упражняване на ефективен контрол на производството в различните предприятия ситуирани в зона Пч (Чисто производствена зона)

Предложения за подобряване на Общия устройствен план

Във връзка с констатираните проблеми за подобряване на ОУП правим следните предложения:

 1. Да се разработят критерии и правила при определяне статута на териториите и на отделни съществуващи УПИ с влязли в сила ПУП ,разположени в групата „Производствени устройствени зони” на ОУП на община Русе.
 2. Да се преразгледа статута и се предефинират всички територии и отделни УПИ в съответствие с условията на предходната точка, като в графичните материали да се обозначат ясно и прегледно границите на зоните в група „Производствени устройствени зони”.
 3. Да бъде включена нова точка 3 в предложението за решение (КЛ273, стр.5) както следва:
  „3. Възлага на Кмета на Община Русе да представи в рамките на ежегодния доклад за изпълнението на ОУП за 2021г. предложения за изменения на ОУП на основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, включващи:
 • Отчет за извършените през 2021г. дейности за повишаване на административния капацитет и осигуряване на необходимото техническо осигуряване на Общината, гарантиращи ефикасен контрол на състоянието на въздуха, водите и почвите при изпълнение на ОУП.
 • Стратегия за трайно решаване на екологичните проблеми на Русе чрез инструментите на ОУП, която да осигурява бърза и трайна ориентация на Общината към изграждането с голям приоритет на Пс зони за развитие на високотехнологични производства.“

Популярни публикации от този блог

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Кандидати за Общински съветници в Русе от "ПП-ДБ" на Местните избори 2023

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе

Рена Стефанова за кмет на Русе - Местни избори 2023

Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Продължаваме промяната - Демократична България поднесоха венец пред Паметника на свободата в Русе