Проблеми в стратегията за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Русе


 Становище на Митко Кунчев, общински съветник от групата „Демократична България“, Русе

за Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Русе, (2020 – 2022)

Мощен инструмент за управление

Съставянето на стратегия за развитие на дадена система е мощен инструмент за управление. Има различни варианти за оформяне на стратегия и различни начини за съставяне. Процесът на съставяне е също толкова важен, колкото и крайния резултат. Тъй като не знам как е възникнал предложения текст и кои са авторите (вероятно част от членовете на комисията), ще коментирам само крайния резултат.

Без интерес към резултатите от предната стратегия

В началото на Стратегията са посочени нормативните основания за разработването й. Обърнато е внимание, че в основата й е залегнат анализът за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе, приет от общинския съвет на 21.02.2020 г. Ако го прочетем внимателно, ще видим, че в него се съдържа описание на дейности, финансиране и перспективи. По-точно е описано какво предвижда нормативната уредба, каква е „Картината към момента началото на учебната 2019-2020 г.“. Странно е, че стратегия за периода 2020 – 2022 г. се основава на „картината“ към септември 2019. Най-лошото е, че в цитирания документ (анализ за потребностите от подкрепа на децата и учениците в Русе) не се съдържа никакъв анализ. В това може да се убеди всеки, който го прочете. Отбелязва се също, че е направен „мониторинг на дейностите на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Русе (2017 – 2019)“ . Направен ли е мониторинг на резултатите от изпълнението й? Някой проявил ли е интерес към тях?

Русе - от догонващ в иновативен град

Стратегията трябва да съответства и на управленската програма на кмета, защото такава е волята русенските избиратели. Да си припомним визията на кмета за „Превръщане на град Русе от догонващ в иновативен град, ...“. Стратегията не съдържа намерения, които да представляват нещо като иновация. Дори конкретната идея от програмата: „родителите да не заплащат такси за участие на децата им в състезания, организирани на общинско ниво“ не е намерила място в нея. Според мен това е едно добро намерение. Нещо повече, предвид актуалните разбирания за ролята на математиката и информатиката, би трябвало, Стратегията да включва идея за отпадане на таксите предвидени за участие на ученици в групите по математика /1 лев на час/, информатика /1 лев на час/ и приложно-технически форми /0.60 лева на час/ към ЦУТНТ. За повече подробности вижте чл. 59. (1), т. 67 на Наредба 16 за местните такси.

"Стратегията трябва да се опре на отчета на предходната, но такъв не е наличен."

Деца с изявени дарби

Естествена е връзката на Стратегията с Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби. Програмата регламентира еднократно финансово подпомагане и стипендии за ученици класирани на челни места в различни състезания. Това е добър стимул и важна подкрепа. За съжаление тя се появява, когато вече е налице резултатът от дълга и упорита работа. В Стратегията липсва подкрепа за откриването и развитието на деца с изявени дарби.

Задълбочено проучване на потребностите

Частта „ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ“ от Стратегията съдържа 6 цели които са формулирани като осигуряване, развитие, подобряване и сътрудничество. Целта трябва да показва очакван резултат, а посочените действия са средство за постигане на резултата. Отправна точка за формулиране на целите трябва да бъде задълбочено проучване на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Русе. Провеждането на подобно проучване може да се предвиди в настоящата стратегия и ще бъде истинска иновация. За съжаление към момента това не е направено. Не случайно в чл. 49. (1) от ЗМСМА е написано: „Постоянните и временните комисии имат за задача да проучат потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите“.

От какво имат нужда учениците

В Стратегията липсва информация и анализ на резултатите от учебния процес в Русе /НВО и ДЗИ/. Какъв е смисълът да се поставят цели, да се планира подкрепа,  ако не знаем какво е състоянието и от каква подкрепа имат нужда учениците?

Преписване от Наредба за приобщаващото образование

Частта от Стратегията „ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ“ включва много мерки, които са предимно текстове, повтарящи членове и алинеи от Наредба за приобщаващото образование. Пример: „Директорите на детските градини и училищата определят координатори в институцията в началото на всяка учебна година. Ролята на координатора е да организира и координира процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, работата на екипите за подкрепа за личностно развитие. (чл. 7 от НПрО)“. Подобно преписване е напълно излишно.

Проблемите се виждат в таблиците

В Стратегията са поместени няколко таблици с различни данни. Към тях няма анализи, коментари, изводи, предложения и др. Ако информацията в тях бъде обработена и представена по подходящ начин, се виждат различни проблеми.Те трябва да бъдат ясно формулирани и да се предложи път за решаването им. Обръщам внимание на таблиците на стр. 14 и стр. 17. Данни от тях представям в няколко диаграми в края на текста. От тях лесно се виждат диспропорции между групите училища и в самите групи. Очевидно учениците от основните училища извън град Русе не участват в дейностите на Център за ученическо техническо и научно творчество(ЦУТНТ) и Ученическа спортна школа (УСШ). Така 439 ученици са лишени от тази форма на подкрепа. Стратегията не предвижда решаване на този проблем. Подобен е случаят и с учениците от професионалните гимназии. Те нямат никакво отношение към дейностите на ЦУТНТ, а от АГ „Гео Милев“ участва само един ученик! Големи различия има и в процента на ангажираните ученици от еднотипни училища. Важно е да се открият причините и набележат мерки за промяна. Това е възможно само при съставяне на истинска стратегия, в която се поставят цели като: да се увеличи броя на учениците в групите към ЦУТНТ с 20%, да се увеличи броят на учениците в тях от професионалните гимназии и от основните училища извън град Русе с 10% и т.н.

 

Разликата с Общински годишен план за младежта

Стратегията завършва с изречението: „Събирането на информация за изпълнените дейности и постигнатите индикатори по изпълнение на целите започва три месеца преди да изтече срокът на Общинската стратегия.“ Как ще се събира информация за индикатори, след като такива няма? Съвсем различен е случаят с Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2020 година. Авторите на плана са посочили 18 индикатори за ефективност и 9 очаквани резултати, като: „Идентифицирани и популяризирани добри практики – разгледани, обследвани, приложени и оповестени минимум 20 младежки инициативи.“ и други.

Заключение

Резултатът от изпълнението на тази Стратегия ще бъде същият, като от предишната – Русе ще продължава да бъде догонващ град. Всички постижения на учениците от общината ще се дължат на малка /все по-малка/ група ентусиасти.

Популярни публикации от този блог

Анализ на устройствения план на Русе и проблемите в бившето КТМ

Кандидати за Общински съветници в Русе от "ПП-ДБ" на Местните избори 2023

Йоана Терзиева - Градски активист, Майка на 2 деца и Психотерапевт - с номер 66 и преференция 110

Д-р Ростислав Кандиларов - преподавател по физика в РУ, Екоактивист и Велосипедист

доц. д-р Иван Станев - Университетски преподавател, Стратег и Визионер за развитието на Русе

Рена Стефанова за кмет на Русе - Местни избори 2023

Oбучение по роботика и приложно програмиранe за учениците в Русе

Михаил Михов - Туристически експерт и Водач, Екоактивист и Природолюбител

Продължаваме промяната - Демократична България поднесоха венец пред Паметника на свободата в Русе